پرولایت داون

این محصول که با نام پرولایت داون ارائه می شود، به عنوان یک پروفیل برای بین سطوح در پایین تر از سطح چشم و  تابش یک نور خطی مخفی رو به پایین  بر روی سطوحی مانند قرنیزها کاربرد دارد.


PROLIGHT DOWN