پروبرک

کاربرد  پروفیل پربرک در ابتدا و انتهای کاشی کاری و سرامیک کاری و همچنین در بین سطوح به صورت افقی و عمودی می باشد. بعلاوه این محصول را می توان در کنج های مثبت نیز استفاده کرد که باعث ایجاد کنج منفی می شود.   


PROBREAK پروبرک