پروتک

این محصول انحصارا برای پنهان کردن لبه سنگ کاری در کنج ها طراحی و ساخته شده است. پروتک به دلیل ضخامت بیشتر نسبت به بقیه پروفیل ها قابلیت محافظت از ضربه را داراست. کاربرد این پروفیل در پارکینگ ها و لبه ستون در اماکن عمومی مانند بیمارستانها و فضای آموزشی بسیار متداول است.


PROTECH پروتک پروتک